اپ سلامتی برای همه

همكاري بين حرفه اي: تاثيرات مداخلات بالين محور بر اقدامات حرفه اي و نتايج مراقبتهاي بهداشتي

ميزان همكاري متخصصين مي تواند بر كيفيت مراقبتهاي بهداشتي كه ارائه مي دهند تاثيرگذار باشد.

اگر مشكلي در برقراري ارتباط و تقابل متخصصين با يكديگر وجود داشته باشد، مشكلاتي در مراقبت از بيمار اتفاق مي افتد. همكاري بين حرفه اي (IPC) و مداخلات بالين محور استراتژي هايي هستند كه در محيطهاي مراقبتهاي بهداشتي براي بهبود تقابلات و پروسه هاي كاري بين دو يا چند نوع متخصص بهداشت ايجاد شده اند.
در اين بازبين ما 5 تحقيق يافتيم كه در آنها تاثيرات مداخلات IPC باليني محور كه به چند صورت ميزگردهاي بين حرفه اي، ميتينگ هاي بين حرفه اي و بازرسي خارجي تسهيل شده بين حرفه اي تقسيم بندي شده بودند بررسي شده بودند. در سه تا از اين تحقيقات دريافته بودند كه اين مداخلات به بهبود مراقبت از بيمار مثل استفاده از دارو، طول ماندن در بيمارستان و در كل هزينه هاي بيمارستان ميشود. در يك تحقيق تاثيري نشان داده نشد و در يك تحقيق هم نتايج تركيبي بود.
در اين تحقيقات نشان داده شد كه مداخلات IPC باليني مدار مي تواند به تغييرات مثبت در مراقبتهاي بهداشتي منجر شود اما براي درك بهتر طيف مداخلات ممكن و تاثيرگذار آنها، نحوه تاثيرگذار آنها بر همكاري بين حرفه اي و نحوه منجر شدن آنها به تغييراتي در مراقبتهاي بهداشتي و اينكه در چه شرايطي اين مداخلات مي توانند بيشترين تاثيرگذاري را داشته باشند تخقيقات بيشتري بايد انجام شود.