اپ سلامتی برای همه

خط اول درمان متاستاز كبدي كانسر كولوركتال

در اين تحقيق با هدف جلوگيري از انجام جراحيهاي غيرضروري ،‌استفاده از روش Radiofrequency Ablation بعنوان خط اول درمان در متاستاز هاي كانسرهاي كولوركتال مورد ارزيابي قرار گرفته است.

عنوان:

خط اول درمان متاستاز كبدي كانسر كولوركتال

نويسنده:

Gerd Otto, MD, PhD; Christoph Düber, MD, PhD; Maria Hoppe-Lotichius; Jochem König, PhD; Michael Heise, MD; Michael Bernhard Pitton, MD

رفرنس:

Annals of Surgery. 2010;251(5):796-803. © 2010 Lippincott Williams &  Wilkins

عكس:

 

تاريخ : 06/17/2010

دسته:  جراحي عمومي- درمان

كد:  A135

    در اين تحقيق با هدف جلوگيري از انجام جراحيهاي غيرضروري ،‌استفاده از روش Radiofrequency Ablation بعنوان خط اول درمان در متاستاز هاي كانسرهاي كولوركتال مورد ارزيابي قرار گرفته است. در متاستازهاي كبدي كانسر كولوركتال ،‌ريزكشن جراحي بعنوان روش استاندارد مورد استفاده است.  بررسيهاي گذشته نگر  متعدد بيانگر آن بوده اند كه فاصله‌زماني بين جراحي كولوركتال و بروز متاستاز كبدي در تعيين پيش آگهي بيماران، از اهميت بسزايي برخوردار بوده است. در اين تحقيق 28 بيماركه متاستاز آنها در طي يك سال اول پس از جراحي تشخيص داده شده بود،‌با روش Radiofrequency Ablation يا RFA تحت درمان قرار گرفتند،‌ و براي 82  بيمار كه به دلايل مختلف- اعم از تعداد،‌ سايز و يا محل متاستازها-  انجام RFA براي آنها امكان پذير نبود ،جراحي انجام شد. در نتايج اين بررسي مشاهده شد كه عليرغم تفاوتهاي قابل ملاحظه در افزايش عود تومور و پيشرفت سريعتر بيماري  در موارد RFA ، پيش آگهي بيماران دچار متاستازهاي زودرس كبدي ، به طريقة‌ درمان اعمال شده،‌ بستگي ندارد.