فلودروکورتیزون

اسم داروفلودروکورتیزون                 Fludrocortisone Acetate
اشکال دارویی 
گروه داروییمینرالوکورتیکوئید ، گلوکوکورتیکوئید
گروه درمانیجایگزین مینر الوکورتیکوئید
گروه مصرف در حاملگی C
موارد ، روش و مقادیر مصرف نارسایی آدرنال ، سندرم آدرنوژنیتال از دست دهنده نمک بالغین : 0.1-2mg/dخوراکیکودکان : 0.5-0.1mg/dخوراکیهیپوتانسیون ارتوستاتیکبالغین : 0.1-0.4mg/dخوراکی
موارد منع مصرف حساسیت مفرط به دارو ، عفونت قارچی سیستمیک
عوارض جانبیشایع : احتباس آب و سدیمخطرناک: نارسایی قلبی