اسم دارو

سایمتیکون Simethicone

اسم تجاری

Dimethicone (Activated), Gas Relief , Gas-X, Infacol

گروه دارویی

پراکنده ساز(Dispersant)

گروه درمانی

ضدنفخ (Antiflatulent)

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

نفخ، نفخ عملکردی معده

بالغین:
40-125mg خوراکی بعد از هر غذا و قبل خواب کودکان 12-2 سال: 40mg خوراکی چهاربار در روز (قطره)

کودکان کمتر از 2 سال: 20mg خوراکی چهاربار در روز (قطره) تا 240mg/d

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

شایع: ندارد

خطرناک: ندارد