اسم دارو

بیکربنات سدیم Sodium Bicarbonate

اسم تجاری

NaHCo3 , Bell/ans, Neut, Soda Mint

گروه دارویی

قلیایی کننده Alkalinizer

گروه درمانی

قلیایی کننده عمومی و ادراری ، بافر سیستمیک یون هیدروژن ، ضد اسید خوراکی

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

ایست قلبی (Cardiac Arrest)

بالغین و کودکان بیش از 2 سال :1mEq/kg تزریق وریدی از محلول 7.5% یا8.4% سپس0.5mEq/kg تزریق وریدی هر 10 دقیقه بر اساس آنالیز ABG در صورتی که ABG در دسترس نباشد 0.5mEq/kg تزریق وریدی هر 10 دقیقه تا برگشت خودبخود جریان خون . هر چند دیگر به طور روتین به کار نمی رود.

کودکان 2 سال و جوانتر : 1mEq/kg تزریق وریدی بولوس از محلول 4.2% تکرار احتمالی هر 10 دقیقه بر اساسABG حداکثر 8mEq/kg/d

اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)

بالغین و کودکان : دوزاژ به CO2 و PH خون و وضعیت کلینیکی بیمار بستگی دارد. عموما2-5mEq/kg تزریق وریدی انفوزیون آهسته طی 8-4ساعت . یا 90-180mEq/L تزریق وریدی طی ساعت اول و سپس تعدیل دوزاژ برحسب نیاز

قلیایی کردن ادرار و تمام بدن

بالغین :
325mg-2g خوراکی تا چهاربار در روز حداکثر 17gدر بیماران کمتر از 60سال یا 8gدر بیماران بیشتر از 60 سال .

کودکان :1-10mEq/d (84-840mg)

ضد اسید معده(Antacid)

بالغین :300mg-2g خوراکی ،4-1 بار در روز

موارد منع مصرف

الکالوز متابولیک یا تنفسی ، از دست رفتن کلراید با استفراغ یا ساکشن مداوم گوارش

مصرف مدر (دیورتیک مولد آلکالوز هیپوکلرمیک)

کاهش کلسیم خون (هیپوکلسمی) ، افزایش فشار خون (هیپرتانسیون) ، تشنج ، نارسایی قلبی

خوراکی :خوردن حاد اسیدهای معدنی قوی

عوارض جانبی

شایع : ندارد.

خطرناک : آلکالوز متابولیک