اسم دارو

پرازوسین      Prazosin HCI

اسم تجاری

Minipress

گروه دارویی

بلوکرآلفا آدرنرژیک

گروه درمانی

ضد افزایش فشار خون (هیپرتانسیون)

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

 

 

 

 

 

افزایش فشار خون (هیپرتانسیون)

بالغین :شروع با 1mg  خوراکی  دوتاسه بار افزایش تدریجی تا حداکثر 20mg/d دوز نگهدارنده معمول 6-15mg/d در دوزهای منقسم . همراه با داروی ضد افزایش فشار خون (هیپرتانسیون) یا داروهای ادرارآور (دیورتیک) 1-2mg  سه بار در روز و سپس افزایش تدریجی در صورت ضرورت

بزرگی غده پروستات در سالمندان (هیپرپلازی خوش خیم پروستات) (BPH)(غیر قطعی)

بالغین :شروع با 2mg  خوراکی   دو بار در روز دامنه دوزاژ 1-9mg/d

موارد منع مصرف

ندارد.

عوارض جانبی

شایع : گیجی ،( غش کردن) سنکوپ با دوز اول ، تپش قلب

خطرناک :ندارد.